Pamięci ofiar samogwałtu

Domie (Poznań, ul. Św. Marcina)

23.10.2020

We współpracy z Katarzyną Wyszkowską

Tematem wystawy Pamięci Ofiar Samogwałtu były międzypokoleniowe napięcia, które sprowokował opresyjny stosunek Polskiego Kościoła Katolickiego do seksualności i głoszone przez część jego elit narracje, antagonizujące społeczności nieheteronormatywne. 

The theme of this exhibition (called In Memory of the Victims of Selfabuse) were intergenerational tensions, which were provoked by oppressive attitude of the Polish Catholic Church towards sexuality and the narratives proclaimed by some of its elites, which were antagonizing non-heteronormative communities.